Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   29ης   Συνεδρίασης  (ΤΑΚΤΙΚΗ)


        Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67,  του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος,  την 25ην   Οκτωβρίου  2016,  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 17:00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα :
1.-  Σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας  και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  για την αποκομιδή  , μεταφορά και διάθεση  των απορριμμάτων της χ.λ.ζ. και τον καθαρισμό  των χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. στα διοικητικά  όρια του Δήμου Σαλαμίνας.
2. - Ανάκληση  των υπ’ αριθμ.  217/2014 & 109/2015  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την « Αποδοχή  πρακτικού Επιτροπής  Προσδιορισμού αξίας των ακινήτων  για την επιβολή εισφοράς  σε χρήμα , σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986»
3.-  Ρύθμιση οφειλών  προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. , έτους 2016.

5.- Τακτοποίηση  εργαζομένων που υπηρετούν στον Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
6.-   Συζήτηση του θέματος  που αφορά  «Νόμιμες  ενέργειες από τον Δήμο Σαλαμίνας ,  για την μη εγκατάσταση  των πλωτών δεξαμενών  στην  Ψυτάλλεια»,  κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Εμμ. Δερτούζου.
7.-  Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης.

                                                             Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                    
                                                          ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου