Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 15ην Ιουλίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1.- Έγκριση Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ για τους σκοπούς της λειτουργίας «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου στο πλαίσιο της επιχορήγησης της Πράξης από τον Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και ειδικότερα την Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555).Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προτάσεων για την ένταξη του Δήμου στη δομή στις 18/7/2016.

2.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του .Λ.Τ. Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2016.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει να

ικανοποιηθούν ορισμένες νέες ανάγκες που προέκυψαν για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου