Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   15 ης  Συνεδρίασης   (Έκτακτη )
           Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  παρ. 5 του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 2αν    Ιουνίου   2016 ,  ημέρα   Πέμπτη  και  ώρα  15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :
1.- Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας  οικ. έτους  2016, κατόπιν εγκρίσεώς  της  από το Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2.- Τροποποίηση   Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016.

3.- Τροποποίηση  του εγκεκριμένου  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθμ.  50/2016 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και το Πρακτικό της 93ης Συνεδρίασης  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Το κατεπείγον  των παραπάνω θεμάτων  συνίσταται στο γεγονός ,ότι άμεσα πρέπει να εγκριθεί   η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 , η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 ,  καθώς και  η τροποποίηση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης  για την εύρρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.
4.- Έγκριση συμμετοχής στο δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο πλαίσιο υποβολής  της πρότασης  του Τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER 2014 -2020 Δήμων  Π.Ε. Νήσων Αττικής  στο ΠΑΑ», ορισμός  εκπροσώπων   και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του καταστατικού.  
Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει ο Δήμος μας να δηλώσει την συμμετοχή του στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.
                          
                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου