Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Απο το Δήμαρχο η ανάληψη υποχρέωσης με τον Κλεισθένη 1

Με σκοπό να διευκολυνθεί η κυβερνησιμότητα των Δήμων και με το άρθρο 203 του “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι”, μεταβιβάζεται στον δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.Σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπου ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος.

Τέλος, αντικαθίσταται η περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με την οποία αποτελούσε αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων και προστίθεται με την αντικατάσταση αυτή στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και η λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς και η λήψη απόφασης για μία και μόνο τροποποίηση έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως 120.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου