Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   6ης    Συνεδρίασης  (Τακτική)
    Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  10ην  Απριλίου  2018,  ημέρα   ΤΡΙΤΗ   και ώρα   16.00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στa   παρακάτω  θέματα  :

1.- «΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας», σύμφωνα με την 140/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό της 156ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
2.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου