Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   12 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, την 7ην Ιουλίου  2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 17.30 στο  Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1.- Aναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας  οικ. έτους  2017, κατόπιν εγκρίσεώς  της, από το Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2.- Τροποποίηση   Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017.
3.- Τροποποίηση  του εγκεκριμένου  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθμ.  51/2017 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και το Πρακτικό της 119ης Συνεδρίασης  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

4.- Έγκριση μελέτης που αφορά  την Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου  (ΣΑΤΑ)  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
5.- Έγκριση μελέτης που αφορά την Προμήθεια ασφάλτου  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου