Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαλαμίνας. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες τουςΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017
 Η 
Δήμαρχος Σαλαμίνος 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 58 και 59 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.


2. Την υπ΄αρ. 15150/15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.


3. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε, για τον Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 38.959 κατοίκους (Φ.Ε.Κ. 3465/τΒ΄/28-12-2012).


4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, ο Δήμος Σαλαμίνος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.


5. Τις διατάξεις της παρ. ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/τΑ΄/2012) με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας.


6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ 2648/τΒ΄/09-11-2011). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σαλαμίνος, με θητεία από 01-03-2017 έως και 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής: 

1. Τον κ. Αγαπίου Νικόλαο του Ιωάννη καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο μετ΄ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας & Πολιτισμού, σε θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.
 • Ευθύνη της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (Προνοιακά επιδόματα).
 • Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
 • Χορήγηση κάρτας αναπηρίας.
 • Έλεγχο διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης οικημάτων ένεκα απορίας ή λοιπών σοβαρών λόγων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία και φορείς καθώς και Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας.
 • Τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, καθώς και την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων, κάθε σχετικού εγγράφου που αναφέρεται σε αιτήματα προσωπικού (άδειες κανονικές, αναρρωτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπηρεσιακά σημειώματα κ.λ.π.), υπομνήματα ή αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες κατά των ενεργειών του.
 • Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.


 2. Τον κ. Σκιαθίτη Ιωάννη του Μιχαήλ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο μετ΄ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (αρ. 42, 43, 44, 45 και 46), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.
 • Οργάνωση συνεργείων περισυλλογής απορριμμάτων.
 • Έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής απορριμμάτων.
 • Μέριμνα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την τελική εναπόθεσή τους.
 • Φροντίδα για την καθαριότητα-ευπρεπισμό-προσβασιμότητα του οδικού δικτύου της Πόλης, των κοινοχρήστων χώρων και των Δημοτικών κτιρίων.
 • Εισήγηση προγραμμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου.
 • Εισήγηση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και νέων εγκαταστάσεων.
 • Προγραμματισμό και επίβλεψη των εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.
 • Υπεύθυνος ελέγχου των υπηρεσιακών οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας ανακύκλωσης συσκευασιών καθώς και της τελικής διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Έλεγχο και ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Επίβλεψη και συντήρηση των χώρων πρασίνου.
 • Υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της μηνιαίας υπερωριακής εργασίας (απογευματινές- Κυριακές-εξαιρέσιμες)από το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και καθαριότητας.
 • Μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.


 3. Τον κ. Μπίλλια Γεώργιο του Παναγιώτη καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών..
 • Παρακολούθηση ορθής εκτελέσεως Δημοτικών έργων (ένταξη περιοχών και επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΑΠ, οδοποιία, αποχέτευση κ.α.).
 • Παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και μηχανολογικών έργων. Παρακολούθηση έργων στις παιδικές χαρές. Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.


 4. Τον κ. Γκλίστη Προκόπιο του Νικολάου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο μετ΄ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.
 • Εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, οδοποιία, αποχέτευση και οικοδομικές εργασίες.
 • Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
 • Την ευθύνη σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.


 5. Τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο του Κυριάκου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων, άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 


 • Ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων. Υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.
 • Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού θεμάτων παιδείας.
 • Επιπροσθέτως του ανατίθεται η εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας & Πολιτισμού σε θέματα Παιδείας & Πολιτισμού.


 Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.


 Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί κατά περίπτωση η Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνου του Κυριάκου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Μπίλλια Γεώργιο του Παναγιώτη.


 Δ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί εξ΄ ολοκλήρου (και χρηματικά εντάλματα) ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Αγαπίου Νικόλαος του Ιωάννη.


 Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Η
 Δήμαρχος Σαλαμίνος

Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου