Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Καταβολή 53 εκατ. στους δήμους για εξόφληση οφειλών προς τρίτους - 9.205.302,03 ευρώ στο Δήμο Σαλαμίνας

Την εκταμίευση συνολικά 52.945.223,55 ευρώ στους δήμους της Χώρας αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχώρησε το ΥΠΕΣΔΑ, με απόφασεις που υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας.

Δείτε τις αποφάσεις και την κατανομή των κονδυλίων ανά δήμο:
Πρώτη απόφαση
ΑΔΑ:
ΨΠΗΝ465ΦΘΕ-833
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Αριθ. πρωτ.:
32474
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.ΥΠ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: M. Τζατζιμάκη
Τηλ.: 213 1364702
ΘΕΜΑ
: Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξι
πρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς
τρίτους.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότηση
ς
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160
Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργε
ίου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2.
Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δ
ημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογισ
τικό και άλλες διατάξεις».
3.
Την υπ’ αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-06-2016 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
4.
Την υπ’ αριθμ. 2/80540/20.10.2016 απόφαση του Υπουρ
γείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία
αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων ο
ικονομικού έτους 2016 του υπό φορέα 07-581
ΚΑΕ 9221, για την επιχορήγηση Δήμων της χώρας για
την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
5.
Την υπ ́αριθμ. 36166/14.10.2015 (ΦΕΚ 2252 Β ́) Απόφασ
η του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα
6.
Την υπ’ αριθμ. 15/22880/12-07-2016 εγκύκλιό του Υπο
υργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
7.
Τα επιμέρους Αιτήματα επιχορήγησης των δικαιούχων φ
ορέων για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων τους.
8.
Τα Φύλλα αξιολόγησης των αιτημάτων επιχορήγησης της
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού
έως 15.043.482,57
στους Δήμους της Χώρας που
αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα,
αποκλειστικά και μόνο
για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς
εκτός Γενικής Κυβέρνησης)
με χρέωση του
λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικ
ής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσε
ις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
ΑΔΑ:
ΨΠΗΝ465ΦΘΕ-833
2
Α/Α
ΚΩΔ.
ΤΠΔ
ΟΤΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1
51418
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
261.430,19
2
59511
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
2.994.094,92
3
50417
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
730.815,53
4
55203
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
593.107,70
5
55434
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6.639.715,95
6
54405
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
384.712,14
7
53317
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
362.764,73
8
54111
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
88.512,08
9
56406
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1.399.379,00
10
53111
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΡΤΗΣ
810.612,17
11
59542
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
778.338,16
ΣΥΝΟΛΟ
15.043.482,57
Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, δημιουργείτα
ι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
λογαριασμός για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτε
ρικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Δήμου...», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθη
ση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια
σχετικών ελέγχων.
Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους
, οι επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν κάθε
φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκ
ρότησης Εντολή Εξόφλησης σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 2/57103/Δ
ΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και της αριθμ. 15/2016 εγκυκλί
ου του Υπουργείου μας. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν
ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή
του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους κα
ι στη μεταφορά του συνολικού ποσού των
κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο
φορέα για την άμεση απόδοσή τους.
Τυχόν υπόλοιπα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν έγκα
ιρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων, θα επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογι
σμό κατόπιν σχετικών ενεργειών του Υπουργείου
μας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΑΔΑ:
ΨΠΗΝ465ΦΘΕ-833
3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ως πίνακας δικαιούχων
Γρ. Δημάρχων
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Αν. Υπουργού
Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα
3. Γενικό λογιστήριο του Κράτους
Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα
4. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ.101 74 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
):
1.
Γραφείο Υπουργού
2.
Γραφείο Υφυπουργού
3.
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4.
Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικ. Υπηρεσιών & Δ.ΥΠ.
5.
Δ/νση Οικον.& Αναπτ. Πολιτικής Τ.Α.
6.
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
7.
Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ (προς ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείο
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου