Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   25 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )

 Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,   του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 16ην       Σεπτεμβρίου   2016 ,  ημέρα Παρασκευή    και  ώρα 16.00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :

1.- 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2016, κατόπιν εγκρίσεως της από το Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
2.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας έτους 2016». 
3.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού.

4.- Αντικατάσταση τακτικών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνύμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας» και ορισμός νέων τακτικών  και αναπληρωματικών μελών.
5.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
6.- ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.                                                                                                                                                                                                                                                                             
7.- Εκδίκαση ενστάσεων μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου».
8.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 109/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «αποδοχή πρακτικού επιτροπής προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986».

                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου