Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Για το πανηγύρι και τους πανηγυρτζήδες έχω να πω μόνο αυτά.

Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
Μη εκκλίνης την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσθαι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Συν ανθρώποις εργαζομένοις την ανομίαν, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.
Παιδεύσει με δίκαιος εν ελεεί και ελέγξει με, έλαιον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου.
Ότι έτι και η προσευχή μου εν ταις ευδοκίαις αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριταί αυτών.
Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ηδύνθησαν· ωσεί πάχος γης ερράγη επί της γης, διεσκορπίσθη τα οστά αυτών παρά τον άδην.

Ότι προς σε, Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμοί μου· επί σοι ήλπισα, μη αντανέλης την ψυχήν μου.
Φύλαξαν με από παγίδος, ης συνεστήσαντό μοι, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν.
Πεσούνται εν αμφιβλήστρω αυτών οι αμαρτωλοί· κατά μόνας ειμί εγώ, έως αν παρέλθω.
 Θου Κύριε
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδειαΕλληνική δημώδης έκφραση που λέγεται προτρεπτικά προς εαυτόν ή και ευχετικά προκειμένου να αποφύγει κάποιος να μιλήσει δυσμενώς ή με έχθρα. Συνήθης λανθασμένη χρήση της έκφρασης συνιστά το «Φτου»
αντί του «Θου».

Η έκφραση αυτή προέρχεται από το εδάφιο 3 του 141 [Ο', 140] Ψαλμού του Δαβίδ: «Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου». Σε μετάφραση αποδίδεται ως: «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου φράχτη στη θύρα των χειλιών μου» (ΜΠΚ). Αυτή η προτροπή-ευχή λέγεται για να αποφύγει το ίδιο το άτομο να εκστομίσει ό,τι θα ήθελε να πει, δηλαδή συνεκδοχικά ο δικαιολογημένος μεν, αλλά απρεπής του λόγος, να μείνει φυλακισμένος μέσα στο στόμα του.

Παρόμοια σε χρήση έκφραση με διαφορετικό ωστόσο νοηματικό περιεχόμενο, περικλείεται στην πρόταση: "Πίσω μου σ' έχω Σατανά"!.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου