Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   19 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )

 Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,   του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 21ην       Ιουλίου   2016 ,  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :
1.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2.- Ορισμός ενός Δημοτικού Σ/λου ως τακτικού  μέλους καθώς και ενός αναπληρωματικού , για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης, αξιολόγησης μίσθωσης, εκποίησης ανταλλαγής και αγοράς κινητών και ακινήτων πραγμάτων, σε εφαρμογή των άρθρων 186 παρ.5 190 & 191 του Ν.3463/2006.

3.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού.
4.- Αποδοχή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδοφωτισμού επί της Λεωφόρου Αιαντείου».
5.- Αποδοχή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας».
6.- ΄Εγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδοποιϊας Νήσου Σαλαμίνας.»
7.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».
8.- ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση  προθεσμίας του έργου : «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων».
9.- ΄Εγκριση υψομετρικης μελέτης.
10.- Αποδοχή μελέτης του έργου : «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου» και έγκριση του τρόπου  επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης (άρθρο 3, Ν.3669/08).
11.- ΄Εγκριση κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης εντός κοινόχρηστου χώρου.
12.- Εκδίκαση ένστασης της Ελευθερίας Τσακμάκη κατά της 4ης συνεδρίασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. από 28-07-2016

13.- Χορήγηση άδειας κατάληψης τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έμπροσθεν του καταστήματος του επί των οδών Λ. Σαλαμίνας 17 & Κιλκίς στην Σαλαμίνα.
14.- Χορήγηση άδειας κατάληψης τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα για την  τοποθέτηση παιχνιδιών ψυχαγωγίας με κερματοδέκτη του κ. Λαμπρινάτου Νικόλαου επί της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως.
15.- ΄Εγκριση χορήγησης ή μη, άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής του καταστήματος «Καφετέρεια BERLIN» της εταιρείας Τσάπαρης Γ. & Γεωργακόπουλος Π. επί της οδού Αγ. Νικολάου 28, στη Σαλαμίνα.  
16.- Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα για την τοποθέτση καντίνας  του κ. Ρεβελάκη Γεώργιου στην περιοχή Τουρκολίμανο Σαλαμίνας.
17.- Απαγόρευση κυκλοφορίας για την θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου   τμήματων παραλίας στο «Μπλέ Λιμάνακι Σαλαμίνας» κατόπιν αιτήματος του εξωραϊστικού & εκπολιτιστικού συλλόγου οικοπεδούχων & οικιστών Μπλέ Λιμανιού Ν. Σαλαμίνας.
18.- ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας.
19.-  Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για τον Δήμο χρήση 2016, για το Δ.Λ.Τ.Σ. χρήση 2016 και προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες.
20.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Ορθή Επανάληψη της υπ΄αριθμ. 20/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π   που αφορά « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016».
21.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας έτους 2016».

                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου