Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   13 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010,   να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 17ην   Μαίου  2016 ,  ημέρα   ΤΡΙΤΗ  και ώρα  15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :
1. - Έγκριση μελέτης  που αφορά : «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για περαιτέρω επεξεργασία  σε ιδιώτη  για ανακύκλωση  2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
2.-  Ανάκληση  της υπ’ αριθμ.  387/2013 απόφασης  του Δημ. Συμβουλίου  και λήψη νέας απόφασης παραχώρησης χώρου  του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου  Παλουκίων για στέγαση  του Ειδικού Σχολείου.


3.- Καθορισμός  τμημάτων παραλιών  για παραχώρηση απλής χρήσης τους με αντάλλαγμα , σε δημοπρασία ή απ’ ευθείας ανάθεση  και ορισμός Επιτροπής ελέγχου για την ανωτέρω παραχώρηση.

4.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Δράσεις πυροπροστασίας 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

5.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

6. - Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο ρεύμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες), παράλληλα με το υφιστάμενο ρεύμα του μπλε κάδου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.)».

7.- «Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων (άδειων) μελανοδοχείων εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.

8.-  Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία “Aνακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία”  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.

9.- Β΄ Κατανομή ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

10.- Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση  της συστατικής πράξης  του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου  Δήμων Αθήνας – Πειραιά.

11.-  Δωρεά τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σαλαμίνας , τιμής ένεκεν,  στον   κ. Ιωάννη Κανάκη.

12.- Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ.  180/2012 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά πρακτικό εκτίμησης  για την προσκύρωση  Δημ. έκτασης  στην ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίου Θάνου στο Ο.Τ.  48  στην Δημ. Κοινότητα Σεληνίων.

                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου