Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Αναστολή λειτουργίας λατομείουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Θέμα: Λατομεία Αγγέλου στη Σαλαμίνα

21 Μαρτίου 2016
Το καλοκαίρι του 2014 δημοτικές παρατάξεις, φορείς, σύλλογοι και ενώσεις πολιτών καταγγείλαμε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά την παράνομη λειτουργία της επιχείρησης «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε.». Ταυτόχρονα μαζί με πολίτες του νησιού συμμετείχαμε στον αγώνα ενάντια στην παράνομη δραστηριότητα του λατομείου, με συνεχή παρουσία μας επί τρεις μήνες στην ευρύτερη λατομική περιοχή, 24ωρες το 24ωρο.
 Ήταν το μοναδικό διάστημα στο οποίο το λατομείο δεν λειτούργησε.

Οι σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν μας επέτρεψαν τον εφησυχασμό.
 Όλο αυτό το διάστημα με συνεχείς ενέργειες μας στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταφέραμε να αποτρέψουμε την παράνομη επαναλειτουργία της εταιρίας. Όπως εμφανίζεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 22943/222/21.3.2016 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απορρίφθηκε το αίτημα της λατομικής εταιρίας για συνέχιση των εξορύξεων, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων και του ενημερωτικού εγγράφου της Επιτροπής μας.
Ευελπιστούμε στην αποκατάσταση της νομιμότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος, με την οριστική αποβολή της εταιρίας από τους λατομικούς χώρους του νησιού μας.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21 - 3 - 2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: oικ. 22943/222
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Αντώνης Νυδριώτης
Τηλέφωνο : 213-2035615
Φαξ : 213-2035673
Email : a . nydriotis @ attica . gr

Θέμα: :΄΄ Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 22 του Ν. 4351/2015 για το λατομείο αδρανών υλικών
στη θέση ΄΄Γούβα - Μπατσί΄΄ (χώροι Α & Β) της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» ΄΄

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) ‘’ Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.’’
2. Το Ν. 2647/1998 (237/Α/1998) ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.’’
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.’’
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.’’
5. Το Ν. 5958/1993 (ΦΕΚ 399/Α/1933) ‘’Περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου
1933 Νομοθετικού Διατάγματος «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του
οργανισμού των σμυριδωρυχείων Νάξου και της υπηρεσίας Μεταλλείων».
6. Τον Α.Ν. 1851/1951(ΦΕΚ 181/Α/1951) ‘’Περί τροποποιήσεως φορολογικών
διατάξεων επι μεταλλείων κλπ.’’
7. Το Ν.Δ. 2627/1953 (ΦΕΚ 296/Α/1953) ‘’Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Α.Ν. 1851/1951 «περί τροποποιήσεως φορολογικών
διατάξεων επί μεταλλείων κλπ.».’’
8. Το Β.Δ. 731/1961 (ΦΕΚ 185/Α/1961) ‘’Περί βεβαιώσεως εσόδων του
Δημοσίου εκ μεταλλείων και λατομείων…’’
9. Το Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977) ‘’Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων.’’
10. Το Π.Δ. 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979) ‘’Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Βιομηχανίας και Ενέργειας.’’
11. Το Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) ‘’ Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών
υλικών και άλλες διατάξεις.’’
12. Το Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993) ‘’Αντικατάσταση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και
άλλες διατάξεις».
13. Την Απόφαση Δ10/Φ68/οικ.30842/7-12-1993 (ΦΕΚ 917/Β/1993), του Υπ.
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ‘’Όροι και διαδικασίας εκμισθώσεως,
εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημόσιων Λατομείων αδρανών
υλικών..’’ όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ.
Δ10/Β/Φ68/οικ. 17611/30-11-2000 (ΦΕΚ 1545/Β/2000), Δ10/Β/Φ68/οικ.
165/63/8-1-2003 (ΦΕΚ 24/Β/2003) και Δ10/Β/Φ68/οικ.3065/8-6-2005 (ΦΕΚ
821/Β/2005 Αποφάσεις του Υπ. Ανάπτυξης.
14. Το Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999) ‘’Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.’’
15. Το Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/3-8-2000) ‘’Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού,
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις ΄΄ και ειδικά το
άρθ. 7, ΄΄ Μισθώσεις λατομείων αδρανών υλικών και λοιπές ρυθμίσεις
λατομείων. ΄΄
16. Την αριθ. 70966/3009/5-4-1996 (ΦΕΚ 403/Β/1996) Απόφαση των Υπ.
Ανάπτυξης – ΠΕΧΩΔΕ, ΄΄Καθορισμός θέσεων συγκέντρωσης λατομικών
επιχειρήσεων αδρανών υλικών στη Δυτική Αττικής και τη νήσο Σαλαμίνα.’’
17. Την αριθ. οικ. 82283/01-8-1996 (ΦΕΚ 713/Β/1996) Απόφαση των Υπ.
Ανάπτυξης – ΠΕΧΩΔΕ- Γεωρίας – Πολιτισμού, ‘’Ρυθμίσεις για τη λειτουργία
λατομείων αδρανών υλικών στο Νομό Αττικής.
18. Την αριθ. Δ10/Β/Φ68/οικ. 17611/30-11-2000 (ΦΕΚ 1545/Β/2000) Απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης, ‘’Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ. Αριθ. Δ10/Φ68/οικ. 30842/7-12-
1993 (ΦΕΚ 917/Β) «Όροι και διαδικασίας εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και
διαχειρίσεως των Δημόσιων Λατομείων αδρανών υλικών».
19.Το συμβόλαιο με αριθ. 9560/25-1-1989 της συμβολαιογράφου
Σαλαμίνας Αναστασίας Χ. Λεονταρίδου.
20. Το συμβόλαιο με αριθ. 10520/6-4-1990 της συμβολαιογράφου Σαλαμίνας
Αναστασίας Χ. Λεονταρίδου.
21. Την αριθ. 19580/12-4-2005 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
παρατάθηκε η μίσθωση των δύο λατομικών χώρων (Α΄ & Β΄) που
μισθώθηκαν με τα προαναφερόμενα συμβόλαια.
22. Την αριθ. 2041/30-11-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νας
Μαυρογιάννη του Γεωργίου, με την οποία η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
ΕΠΕ» μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.»
23. Την αριθ. 386/01-02-2008 Ανακοίνωση της Νομαρχίας Πειραιά – Δ/νσης
Ανωνύμων Εταιρειών, με την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών η προαναφερόμενη εταιρεία.
24. Την αριθ. 9774/6301/09-3-2009 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με την
οποία παρατάθηκε η μίσθωση των δύο λατομικών χώρων (Α΄ & Β΄) που
μισθώθηκαν με τα προαναφερόμενα συμβόλαια (σχ. 20 & 21).
25. Την αριθ. 1450/7-7-2005 (ΦΕΚ 854/Δ/2005) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας
Αττικής, με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 84,2 στρεμμάτων στη
θέση ΄΄Γούβα – Μπατσί του Δήμου Σαλαμίνας.
26. Το αριθ. 2198/10-5-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά προς την
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» με το οποίο γνωστοποιούσε ότι
πραγματοποιούνται εργασίες εξόρυξης σε έκταση 19,5 στρ. τα οποία
εμπίπτουν στην ευρύτερη επιφάνεια των 84,2 στρ. η οποία έχει κηρυχθεί
αναδασωτέα.
27. Το αριθ. 3874/8-11-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά προς το ΥΠΕΚΑ-
Δ/νση Προστασίας Δασών, με το οποίο πρότεινε την κατάπτωση εγγυητικής
επιστολής της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» γιατί δεν τηρήθηκαν οι
εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.
28. Την αριθ. 22/Α/2014 Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών –
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην οποία αναφέρεται ότι η Δ/νση
Προστασίας Δασών και Φυσικού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να
μεριμνήσει άμεσα για τις ενέργειες αρμοδιότητας της, ως προς την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της εκμεταλλεύτριας του λατομείου
εταιρείας.
29. Το αριθ. 39556/1611/07-7-2014 έγγραφο του Δασαρχείο Πειραιά προς την
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» με το οποίο της γνωρίζει ότι σε αυτοψία που
πραγματοποίησε διαπίστωσε συνέχιση των εργασιών εξόρυξης σε δασική και
δασική αναδασωτέα έκταση.
30. Την αριθ. 41790/30607/21-7-2014 απόφασή μας ‘’ Ρευστοποίηση εγγυητικής
επιστολής, για το λατομείο αδρανών υλικών στη θέση ΄΄Γούβα -
Μπατσί΄΄ (χώροι Α & Β) της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. ΄΄.
31. Tην από 29-01-2013 (αρ. πρωτ. Αποκ. Διοίκ. Αττικής 5482/4849/29-01-
2013) αίτηση της «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ.» με την οποία
ζητά παράταση της μίσθωσης των δύο λατομικών χώρων στην εν λόγω
θέση για πέντε έτη. ( η οποία εκκρεμεί).
32. Το αριθ. οικ. 20627/16512/11-4-2014 έγγραφό μας προς την «ΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» με το οποίο ενημέρωσε την εταιρεία στις
ενέργειες που πρέπει να προβεί προκειμένου να παραταθεί η μίσθωση των
δύο λατομικών χώρων
33. Το αριθ. ΕΜΝΕ/Φ11.3.5Ψ/1/171/04-02-2013 έγγραφο της ΕΜΝΕ προς την
Περιφέρεια Αττικής, με το οποίο ζητά την σφράγιση του λατομείου.
34. Την αριθ. 396/07-3-2013 απόφαση της Περιφέρειας με την οποία προέβη στη
σφράγιση του λατομείου.
35. Το άρθ. 22 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α).
36. Την από 11-12-2015 αίτηση της «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.»
με την οποία ζητά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προκειμένου το
λατομείο να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθ. 22 του Ν. 4351/2015.
37. Το από 04-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής Αγώνα Σαλαμίνας με το οποίο
μας διαβιβάστηκε και το αριθ..ΔΛΜΑΥ/Β/Φ.1.9/171133/250/05-02-2016
έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Λατομείων
Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών.
38. Το γεγονός ότι οι δύο λατομικού χώροι στη θέση ΄΄Γούβα – Μπατσί΄΄
Σαλαμίνας δεν έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο μίσθωσης (30 έτη).
39. Tην Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) και το άρθ. 56
του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και το άρθ. 28 του Ν.4325/2015
(ΦΕΚ47/Α/2015).
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Aπορρίπτουμε το αίτημα της «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε» για την
έκδοση διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22 του Ν.
4351/2015, προκειμένου να παραταθεί η λειτουργία των δύο λατομικών χώρων που
εκμεταλλεύεται στη θέση ΄΄Γούβα- Μπατσί΄΄ Σαλαμίνας.
Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ.2 του άρθ. 1 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) προσφυγή στον Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα ημερών.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Κοινοποίηση:
1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου
Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Τμήμα Β΄
Μεσογείων 117-119
101 92 ΑΘΗΝΑ
2. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕΠΔΕΜ
Επιθεώρηση Ν. Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Ν. Ελλάδος3
Λυκούργου 9
105 51 ΑΘΗΝΑ
3. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. 101 64 ΑΘΗΝΑ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Εθνικής Αντιστάσεως 2
Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.»
Θέση: Γούβα Μπατσί΄΄ Σαλαμίνας
Τ.Κ. 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πλ. Ιπποδαμείας 8
Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
β) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ναυαρίνου 2 Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
γ) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μεσογείων 239 & Ν. Παρίτση 154 51 ΨΥΧΙΚΟ
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σολωμού 4 Τ.Κ. 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
8. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σκουζέ 3-5 Τ.Κ. 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Καρούση Δέσποινα
Μυκόνου 7 & Σαλαμίνος
Τ.Κ. 189 03 ΑΙΑΝΤΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου