Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   31ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική )
  
     
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  ,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 2αν    Δεκεμβρίου     2015,  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα   15:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση των   παρακάτω  θεμάτων  :

1.-  Τροποποίηση της  με  αριθμ.  196/2015 απόφασης του  Δημ. Συμβουλίου  που αφορά την
« Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. έτους  2015».

2.-  Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015 , Δήμου  Σαλαμίνας.
3.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας, οικ. έτους  2015.

4.-  Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η ) οικ. έτους 2015  του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας  ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ
5.-  Δ΄  Κατανομή ποσού  72.321,35 €  προς κάλυψη  λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, και της  αμοιβής  των  εθελοντών  σχολικών τροχονόμων,  καθώς και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.   
6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για τα έτη 2014 και 2015.
7.- Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π για το έτος  2016.
8.- Παροχή στοιχείων για το κόστος Λαϊκών αγορών έτους 2015 (σχετ. υπ αριθμ. 174449/ 10-9-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής).
9.- Έγκριση  προμήθειας καυσίμων  κίνησης – θέρμανσης  ελαιολιπαντικών  του Δήμου έτους 2016 (χρήση 2016).
10.- ΄Εγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου που αφορά την  Σύνδεση  ακινήτων με το βαρυτικό  δίκτυο αποχέτευσης  Δήμου Σαλαμίνας
11.- ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης της  εργασίας  που αφορά : «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων περιφερειακών οδών».
12.- Έγκριση  μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για  την «Προμήθεια  κάδων απορριμμάτων».
13.- Έγκριση  μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την « Διάθεση ογκωδών  και κλαδιών  σε ιδιώτη για ανακύκλωση».
14.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Κτηματογράφηση πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής οικιστικών  περιοχών  Α΄ κατοικίας» Δήμου Σαλαμίνας.
15.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 206/2014  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση παραχώρησης  καταστημάτων  και αιθουσών συγκέντρωσης,   οικισμών τ. ΟΕΚ και καθορισμός  χρήσης τους ,  στην ζώνη δικαιοδοσίας του Δήμου Σαλαμίνας.
16.-  Αναδιάρθρωση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σαλαμίνας.
17.- Αλλαγή χρήσης γης οικοπέδου επιφανείας 6.637,26 τ.μ. στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος Ο.Τ. 170 της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, από αθλητικό κέντρο σε χώρο που προορίζεται για την ανέγερση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
18.- Αποδοχή παραίτησης του κ. Νάννου Μιχαήλ από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.»  και ορισμός νέου μέλους.
19.-“Ορισμός υπευθύνου-νόμιμου εκπροσώπου προς  υπογραφή σχετικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α , για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που υπάγεται στη  Πράξη  ( Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) ”.   
20.- Λήψη Απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Σαλαμίνας ( Φορέας ), με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. (Δικαιούχος), στο πρόγραμμα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), κατηγορία Δομής Γ».
21.- Συζήτηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή Μπιτζάνι εξ΄ αιτίας παραβατικής συμπεριφοράς ROMA που διαμένουν στην περιοχή, κατόπιν αιτήματος κατοίκων της περιοχής.
22.- Σύμβαση εμπορίας μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας & Συλλόγου «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» κατόπιν αιτήματος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας.
23.- ΄Εγκριση  καταχώρησης  τιμολογίου με αριθμό 116/5-9-2015 τιμολογίου της εταιρείας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ.
24.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης.
25.- Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους
26.- Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στον κ. Μπακολουκά Λουκά σε ιδιόκτητο οικόπεδο για 3 (τρία) έτη.
27.- Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στον κ. Κορομυτίδη Χαράλαμπο – Σπυρίδωνα  σε ιδιόκτητο χώρο για 3 (τρία) έτη.

                                                                                                                 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.

                            Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου