Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Kατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   9 ης  Συνεδρίασης   (Kατεπείγουσα )

         
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 13ην                         Μαϊου  2015,  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα  18.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα   παρακάτω  θέματα:
1.-   Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ.  52/2015  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Συμψηφισμό οφειλών από τα έσοδα που προκύπτουν από το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν.4147/2013, το άρθρο 77 του Ν.4170/2013 και του Ν.4079/2012.

Το κατεπείγον  του θέματος συνίσταται  στο γεγονός ότι άμεσα  ο Δήμος  πρέπει να προβεί  στην ρύθμιση  των οφειλών του  για την εύρυθμη  λειτουργία του.


2.-    Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ.  53/2015  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά:  Έγκριση ένταξης και υποβολής αίτησης για ένταξη, του ∆ήµου Σαλαμίνας , στη ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ρυθμισμένων και µη ρυθμισμένων), σύμφωνα µε το Ν.4316/14 (ΦΕΚ 270/24 ∆εκ 2014) άρθρο 79, παρ.2 στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, µε συμψηφισμό µε ποσά που αντιστοιχούν στο 5% επί των εσόδων του ∆ήµου Σαλαμίνας από τους αναλογούντες Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ) και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υλοποίηση.

Το κατεπείγον  του θέματος  συνίσταται  στο γεγονός ότι άμεσα  ο Δήμος πρέπει να προβεί  στην ρύθμιση  των οφειλών του  για την εύρυθμη λειτουργία του.

3.-    Προσδιορισμός  ειδικοτήτων προσλήψεων  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου , για την στελέχωση   των Κέντρων  Δημιουργικής Απασχόλησης  παιδιών , που υπάγεται  στην Πράξη « Εναρμόνιση  οικογενειακής  και επαγγελματικής  ζωής».
Το κατεπείγον του θέματος  συνίσταται  στο γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού  κρίνεται αναγκαία  για την λειτουργία των Κέντρων  Δημιουργικής Απασχόλησης .
4.-    Παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :  «Κατασκευή  Δημοτικής Βιβλιοθήκης »  της Δημοτικής  Κοινότητας  Αμπελακίων  του Δήμου Σαλαμίνας.  
Το κατεπείγον του θέματος  συνίσταται  στο γεγονός ότι  η ήδη εγκεκριμένη  παράταση με την υπ’ αριθμ.  165/2014 απόφαση Δ.Σ. του  παραπάνω έργου,   λήγει στις 15-5-2015.
5.-     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  71/2014 απόφασης Δ.Σ. όσον αφορά  την παραχώρηση  συγκεκριμένου χώρου  για την στέγαση των υπηρεσιών   Κτηματολογίου & Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας  στο παλαιό  Δημοτικό Σχολείο  Παλουκίων .που λειτουργούν στο  νησί μας. 
Το κατεπείγον του  θέματος  συνίσταται  στο γεγονός ότι  το Υπουργείο  Δικαιοσύνης μέχρι τις 15-5-2015 ζητά συγκεκριμένες  προτάσεις , τις οποίες  θα επεξεργαστεί  αρμόδια Επιτροπή.
  
                                                                                                      Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                  Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου