Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Επιστολή προς Λιμεναρχείο για πλοία στη Μεγάλη Σκαλα

ΘΕΜΑ:
Φ/Γ πλοίο «ΜΙΧΑΗΛ» σημαία Ελληνική, Ε/Γ «Αλέξανδρος», Ε/Γ-Τ/Ρ ΡΕΝΑΣ ΙΙ
Δια της παρούσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας σχετικά με το Φ/Γ «Μιχαήλ» σημαίας Ελληνικής ΚΟΧ 500, το οποίο εδώ και 3 χρόνια περίπου είναι προσδεδεμένο στο λιμάνι της Σαλαμίνας και συγκεκριμένα στο Δυτικό μέρος του προβλήτα Μεγάλη Σκάλα άνευ πληρώματος και άνευ φύλακος.
Ερευνώντας το Νομικό Πλαίσιο, ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου στο γ’ μέρος αυτού που φέρει τον τίτλο «αστυνομία λιμένων και παραλιών» προσδιορίζει τις γενικές αρμοδιότητες Διοικητικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών (άρθρο 141), ρυθμίζει συναφή θέματα σε σχέση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Αρχών Αυτών (άρθρα 142-155), περιέχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση αστυνομικών διατάξεων (άρθρο 156) και προβλέπει κυρώσεις κατά των παραβατών των διατάξεων αυτών (άρθρο 157). Ειδικότερα το άρθρο 141 του Κ. Δ. Ν. Δ. ορίζει ότι «Αι λιμενικαί αρχαί εν ενασκήσει της αστυνομικής αρμοδιότητος : α)ρυθμίζουν την κίνησιν, την σταύθμευσιν, την μεθόρμησιν και την αγκυροβολίαν, την ασφάλειαν, την υγιεινήν καθαριότητα και την τάξιν εν τη περιφέρεια των …
β)» το άρθρο 156 του ιδίου κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 ορίζει ότι «για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται αστυνομικές διατάξεις με τον τύπο των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων ως εξής : Α) Οι γενικοί κανονισμοί λιμένων που ρυθμίζουν κοινά για όλες τις Λιμενικές Αρχές θέματα εκδίδονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος εγκρίνονται από τον Υπουργό και δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν στις περιοχές ευθύνης όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Β) Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων που ορίζουν τα σχετικά θέματα με τις ιδιομορφίες του κάθε λιμένα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον γενικό κανονισμό λιμένα εκδίδονται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές και μετά από γνώμη του Νομάρχη εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Κατά τη θέσπιση δε των σχετικών κανόνων η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει πρόνοια για τα συνταγματικώς προστατευόμενα έννομα αγαθά, ιδίως για το περιβάλλον, η προστασία του οποίου αποτελεί κατά το άρθρο 24 παρ. 1 εδαφ. α του Συντάγματος «υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός». Ειδικότερα, εφόσον κατά κοινή πείρα η αγκυροβολία-πρόσδεση πλοίου μπορεί να παραβλάπτει τα οικοσυστήματα του θαλάσσιου χώρου του λιμένα και της γειτονικής παράκτιας χερσαίας ζώνης, ιδίως αν η τελευταία έχει και οικιστικό χαρακτήρα και να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες (πχ. Αλιεία, κολύμβηση κτλ.)

Εύλογα είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν για το εν λόγω πλοίο όπως:
 1. Σύμφωνα με ποιον κανονισμό του Φ/Γ πλοίο ΜΙΧΑΗΛ, σημαίας Ελληνικής 500 ΚΟΧ περίπου είναι προσδεδεμένο-αγκυροβολημένο στη θέση Μεγάλη Σκάλα λιμένα Σαλαμίνας;
 2. Το πλοίο είναι κατασχεμένο;
 3. Τελεί υπό απαγόρευση απόπλου λόγω μηχανικής βλάβης;
 4. Είναι παροπλισμένο;
 5. Γιατί δεν έχει πλήρωμα;
 6. Γιατί δεν έχει φύλακα, εφόσον δεν έχει πλήρωμα;
 7. Λόγω της μακροχρόνιας παραμονής του στη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει μετακινηθεί έχει υποστεί επιθεωρήσεις στα ύφαλά του (ULTRASONIC) για τον αποκλεισμό μιας πιθανής βύθισής του;
 8. Πότε πρόκειται να αποπλεύσει;
 9. Ποιος είναι ο λόγος της παραμονής του εν λόγω πλοίου στη συγκεκριμένη θέση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;
 10. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την Υπηρεσία σας σύμφωνα με τα παραπάνω;
 11. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ο Νόμος 2881/2001 (ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων κι άλλες διατάξεις)

Επίσης, πρόσφατα προσέδεσαν στην Μεγάλη Σκάλα, όπου και παραμένουν μέχρι και σήμερα, το Ε/Γ πλοίο «Αλέξανδρος» και το Ε/Γ-Τ/Ρ ΡΕΝΑΣ II, τα οποία ούτε πλήρωμα έχουν, ούτε και φύλακα. Τίθεται το ερώτημα: Γιατί παροπλισμένα πλοία λιμενίζονται στο λιμάνι της Σαλαμίνας, ενώ υπάρχει ειδικός κανονισμός που ορίζει το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας το πλέον κατάλληλο; Μήπως έχει εκδοθεί από την υπηρεσία σας ειδικός κανονισμός που να ορίζει το λιμάνι της Σαλαμίνας κατάλληλο για παροπλισμένα πλοία; Εάν όχι, τότε γιατί εσείς το επιτρέπετε;

Για τα παραπάνω ερωτήματα παρακαλείσθε όπως μας απαντήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως ορίζει ο νόμος.

Το Λ.Τ. Σαλαμίνας παρακαλείται στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του να μας απαντήσει ομοίως για τα παραπάνω ερωτήματά μας καθώς και για τις δικές του ενέργειες.

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας στα πλαίσια της περιβαλλοντικής του ευαισθησίας θα προβεί στις οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες προκειμένου το λιμάνι της Σαλαμίνας και όχι μόνο να μη γίνει περιοχή λιμενισμού παροπλισμένων πλοίων επικίνδυνων και επιβλαβών τα οποία προσβάλλουν και συγχρόνως αποτελούν απειλή για το περιβάλλον.
                               Η Γραμματέας                                           Ο Πρόεδρος
                              Κανάκη Μαίρη                                         Μάρκος Ακύλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου