Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   24 ης  Συνεδρίασης   (Tακτική)

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 14η Οκτωβρίου  2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα  κατωτέρω θέματα:

1.- Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα εργασιών  και παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών  διακλαδώσεων ».
2.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων ». 
3.-  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του έργου : «Αποκατάσταση  φθορών  οδοστρώματος».
4..-  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εγκατάσταση  πινακίδων οδοσήμανσης »
5.- ΄Εγκριση  υψομετρικής  μελέτης

6.-Εκδίκαση  των  με αριθμ. Πρωτ. 15391/10-6-2014 & 21302 /8-8-2014 ενστάσεων της Εργοληπτικής Επιχείρησης  ΤΟΜΗ  ΑΤΕΒΕ ».
7.- Έγκριση  δικαιωμάτων διέλευσης  της επιχείρησης  WIND  HELLAS  AEBE.
8.-Παράταση προθεσμίας της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής ενότητας νήσων της Περιφέρειας Αττικής που αφορά το έργο «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
9.- Έγκριση  Πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του έργου : Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  υδάτων  πόλης  Σαλαμίνας .
10.-  Ορισμός    Ορκωτών   Λογιστών για τον ισολογισμό οικ. Έτους 2013 .
.11. - Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας οικ. έτους 2014
12.- Έκφραση  σύμφωνης  γνώμης  στην 3η Αναμόρφωση  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνας, οικ. έτους 2014.

13.-  Ορισμός  νέου Προέδρου  στην  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  του  Δήμου  Σαλαμίνας. 


14. – Εκλογή  Αντιπροσώπων  του Δήμου Σαλαμίνας  στον  Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο  Δήμων     Αθήνας –Πειραιά . (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π).
15..- Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαχείρισης  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  Δήμου Σαλαμίνας.
16..- Συγκρότηση  συλλογικών οργάνων Διοίκησης  & ορισμός μελών τους με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου  26 του 4024/2011.
17-  Ίδρυση  Γραφείου  Πολιτικής  προστασίας(ΓΠΠ) στο Δήμο Σαλαμίνος-Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και ορισμός μελών.
18.-  Παρατάσεις  μισθώσεων  κτιρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ  Σαλαμίνας.
19.- Λήψη απόφασης  για την προσωρινή  αποχή του  κ. Στάμου Μπακαούκα από τις υποχρεώσεις του  ως  Δημ. Σύμβουλος,  για λόγους υγείας  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  68 παρ. 3  του Ν. 3852/2010 .
20.- Ανανέωση  συμβάσεων  Ορισμένου Χρόνου  των  εργαζομένων  του προγράμματος «Βοήθεια  στο σπίτι », σύμφωνα  με το άρθρο  64 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ  156/Α’ /01-08-2014).
21.-Γνωμοδότηση επί Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας : «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε.».

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                               
Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου