Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ανακοινώνεται, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), οι παρακάτω δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ενδεχόμενα ενδιαφέρουν την δραστηριότητα των μελών της επιμελητηριακής του περιφέρειας :
Μέτρο 312: «Στήριξη Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διαφόρους τομείς της τοπικής οικονομίας και αφορά φυσικά πρόσωπα (μη γεωργοί) ή νομικά πρόσωπα ή δικτυώσεις επιχειρήσεων που μπορούν να υλοποιήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, όσον αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων διατροφής μετά την Α’ μεταποίηση, σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους, σε οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης.
Το συνολικό κόστος των προς ενίσχυση επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.), εκτός της ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» που κατά περίπτωση μπορεί να ανέρχεται έως 100.000 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων»
Αποσκοπεί στην βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των περιοχών παρέμβασης.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (μη γεωργοί) ή νομικά πρόσωπα πολύ μικρές επιχειρήσεις που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιλέξιμες Δράσεις είναι η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής και το συνολικό κόστος του προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) (ή 600.00  € πλέον Φ.Π.Α. σε ειδικές περιοχές και δράσεις).

Για την περιφέρεια Αττικής στα ως άνω μέτρα εντάσσονται μόνο οι Δημοτικές Ενότητες Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου (ηπειρωτικό τμήμα), Μεθάνων και Τροιζήνας, με ποσοστό επιχορήγησης έως 40% της επένδυσης.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/04/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στους Φορείς Υποδοχής εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Περισσότερες πληροφορίες για τους επιχειρηματικούς κλάδους που εντάσσονται στα Μέτρα (ΚΑΔ 2008) και τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης και υλοποίησης, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες του Επιμελητηρίου www.eep.gov.gr και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr.

                                                                        ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου